توانمندسازی اقتصادی مددجویان در اولویت برنامه های کمیته امداد است