مقابله با آسیب‌های اجتماعی حمایت و پشتیبانی همه دستگاه‌ها را می‌طلبد