نیروی انتظامی با تمام توان با هر گونه بی‌ثباتی برخورد می‌کند