اولین جشنواره دانشجویی حرکت در استان بوشهر برگزار می شود