وزارت اطلاعات به دنبال مسائل شخصی و خصوصی مردم نیست