در بحث معاونت در قتل تبرئه شدم/ لزوم استعلام دادگاه از تأمین اجتماعی و وزارت کار