امروز برخی با شعار حمایت از مظلوم و مقابله با ظالم دست به بدترین جنایت‌ها می‌زنند