پیام علی کریمی به هواداران در آستانه بازی با بنیادکار