فراخوان «عمار» برای ساخت فیلم با موضوع «حق هسته ای»