مهم ترین مانع توسعه مرکز بهداشت دانشگاه امیرکبیر کمبود فضای فیزیکی است