افتتاح درمانگاه هلال در پیشوا/ استقرار چادرهای سلامت در سطح شهر