خروج کتاب از سبد فرهنگی مردم به دلیل قیمت بالا نیست