نامه سردار باقرزاده به رئیس کمیته بین الملل صلیب سرخ