کلیپ/ورود به حریم امنیتی و دفاعی کشور به بهانه نظارت، ممنوع!