نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه / عکس: سمیرا شریعتمداری