اجرای 10 هزار و 500 هکتار آبیاری تحت فشار در استان کرمان