رئیس اتحادیه لبنیات: سه کارخانه‌ زیر بار پایین آوردن قیمت شیر نمی‌روند