تبدیل گازهای گلخانه‌ای به گاز سنتز در کشور ممکن شد