عملیات اجرایی پروژه ملی شبکه فیبر نوری اپراتور چهارم از البرز آغاز شد