فرماندار قزوین مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را موجب اقتدار ملی دانست