30 هزار کارگر در زمینه رفت و روب و فضای سبز شهر تهران فعالیت می‌کنند