دعوت از 9 کماندار به اردوی آمادگی تیم ملی تیروکمان جانبازان و معلولین