بیش از ۲۰ ناشر آموزشی از حضور در نمایشگاه کتاب بازماندند