روز اول روی‌میزم نامه‌ای از رایس بود/ ایران را در عرصه اقتصاد جهانی منزوی کردیم/ با فناوری برتر در پی