داودنژاد: رابطه سینمای ما با واقعیت جامعه قطع شده است