دانشگاهی‌ها درهای سالن اصلی تئاتر شهر را باز می‌کنند