عکاس اردبیلی جایزه جهانی عکس اربعین را به خود اختصاص داد