دکتر روحاني در جلسه هيات دولت: مبناي دولت يازدهم در انتصابات اعتدال و شايستگي است