افراد به تناسب ظرفیت وجودیشان،‌ شورای شهر را تحلیل می‌کنند