آبادان بکرترین اماکن باقیمانده از جنگ تحمیلی را دارا است