حل بحران‌های منطقه‌ای با الگو قراردادن طرح ایران برای صلح در یمن