نابودی یکی از بزرگ ترین ورزشکاران تاریخ ورزش ایران