روز اول روی میزم نامه‌ای از رایس بود/ ایران را در عرصه اقتصاد جهانی منزوی کردیم/ با فناوری برتر دنبال