مناطق ازاد پس از ۲۰ سال همچنان از اهداف خود فاصله دارند