خسارت 159 میلیارد ریالی سرمازدگی به باغات و مزارع روانسر