رکود مسکن رو به پایان است/ انگیزه بخش خصوصی برای ساخت و ساز باید تقویت شود