جلسه بررسی مشکلات معیشتی خبرنگاران در ریاست جمهوری با حضور صادق برگزار شد