جوانفکر: احمدی‌نژاد خاطره ای شیرین برای مردم و خاطره ای تلخ برای دشمنان است