ظریف: کارهای زیادی در مذاکرات باقی مانده/ کار برای سرزمین دلیران افتخارم است