فدراسیون ایران به دنبال تعیین تکلیف زمان و مکان دیدار دوستانه با کنیا