93 کانون فرهنگی هنری جدید در مساجد کردستان تاسیس می شود