انتقاد کارشناسان ITV از ستاره رئال مادرید/ بیل برای یووه مانند غذا و نوشیدنی بود!