یک مسوول دانشکده علوم پزشکی اهواز:به ازی هر هزار تولد در کشور 9ماما وجود دارد