تبلیغات انتخاباتی سناتور آمریکایی: جلوی توافق بد را می گیریم