آغاز فاز جدید تغییرات در تلویزیون/ «حاجی سفیدی» گزینه مدیریت شبکه سلامت