راه‌اندازی کاروان ۱۰۰۰ نفری میثاق با شهدا در دانشگاه کردستان