خون شهدا، پشتوانه عظيم مذاكره كنندگان ايران است/ سراب شبکه های ماهواره اي، خطر فرهنگی براي کشور است