عضوهیات رئیسه مجلس:فریاد های دزد، دزد دولت حرکتی مشکوک است/ثروت های نجومی برخی دولتی ها شبهه ناک است