سند ۳۰ ساله دانشگاه جامع امام حسین (ع) تدوین می‌شود