رفاه اقتصادی بهتر در دستور برنامه های دولت در کردستان قرار دارد